fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tasscha B.V. handelende onder de handelsnamen:
Bodytec Almere, NewFigure Clinic Almere en Natascha Froger Sport & Voeding
Randstad 22 131, 1316 BW te Almere
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 74002414.

Definities

 • Opdrachtnemer: Bodytec Almere
 • Opdrachtgever: * Cliënten van Bodytec Almere die door medewerker/ster van Bodytec Almere getraind worden.
 • Opdracht: * EMS Training op afspraak.
 • Locatie: * Plaats waar EMS training op afspraak wordt uitgeoefend
 • Opdracht: * EMS Training op afspraak.
 • Onder “NewFigure“wordt NewFigure Clinic Almere verstaan
 • Onder “Cliënt” wordt verstaan: een consument zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Onder “Product” wordt verstaan: de Producten welke worden verkocht door NewFigure en welke behoren bij het concept en het Afslankproces van NewFigure.
 • Onder “Afslankproces” wordt verstaan: adviezen gegeven bij de aankoop en gebruik van de Producten.

Algemene Voorwaarden NewFigure Clinic Almere (NFCA)

EFFECTIEVE DATUM: 01 Januari 2020

Tasscha B.V. handelende onder de handelsnaam:
NewFigure Clinic Almere,
Randstad 22 131, 1316 BW te Almere
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 74002414.

1-NFCA. Toepasselijkheid

 • 1.1

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan NewFigure Clinic Almere, voorts te noemen NewFigure.
  Onder “Cliënt” wordt verstaan: een consument zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  Onder “Product” wordt verstaan: de Producten welke worden verkocht door NewFigure en welke behoren bij het concept en het Afslankproces van NewFigure.
  Onder “Afslankproces” wordt verstaan: adviezen gegeven bij de aankoop en gebruik van de Producten.

 • 1.2

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen/offertes, alle
  door ons aanvaarde offertes en/ of aanbiedingen, overeenkomsten, alle uit overeenkomsten
  voort- vloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten almede alle
  rechtshandelingen, leveringen werkzaamheden en adviezen verricht door, alsmede in de
  toekomst met NewFigure aan gegane rechtsverhoudingen.
 • 1.3

  Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden NewFigure slechts
  indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 1.4

  Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn of zouden
  worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden, of de tussen de
  Cliënt de NewFigure gesloten overeenkomst en/ of kooptransactie waarop deze
  voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

2-NFCA. Aanbiedingen

 • 2.1 Alle aanbiedingen van NewFigure zijn vrijblijvend tenzij expliciet anders aangegeven.
  Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen en/ of aankopen door de Cliënt gelden als
  onherroepelijk.
 • 2.2 Een mondelinge toezegging door of met een medewerker van NewFigure bindt NewFigure
  pas nadat zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
 • 2.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder
  normale omstandigheden, op basis van de bij NewFigure bekende gegevens verstrekt door
  de Cliënt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 • 2.4 Onder aanbiedingen en offertes zijn ook begrepen zogenaamde correctie- en of
  herhaling/terugkeer trajecten, (jaar)abonnementen (bijvoorbeeld controle trajecten) dan
  wel anderszins. Op voormelde zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden eveneens
  onverkort van toepassing.
 • 2.5 Het is de Cliënt niet toegestaan de aangekochte Producten aan professionele partijen en/ of
  zakelijke partijen door te verkopen dan wel zelf met de aangekochte Producten te handelen,
  met uitzondering van, onder voorbehoud van wanneer hierover schriftelijk voorafgaand
  afspraken zijn gemaakt.

3. NFCA. Gegevens / Opgave

 • 3.1

  De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens
  hem aan NewFigure verstrekte gegevens en informatie, waaronder expliciet tevens wordt
  verstaan medische gegevens en medische indicaties van huisarts en/ of specialist en/ of
  anderszins een verwijzer met een medische achtergrond. NewFigure is pas gehouden tot
  (verdere) verkoop en de eventuele daarmee samenhangende advisering en/ of begeleiding,
  indien de Cliënt alle door NewFigure verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. De
  Cliënte heeft de eigen verantwoordelijkheid er voor zorg te dragen dat zij (voorafgaand)
  medisch advies inwint aangaande het gebruik van de Producten wanneer op grond van een
  (medisch) verleden dan wel medische conditie daartoe aanleiding is.

 • 3.2

  Alle door NewFigure gegeven adviezen en alle door NewFigure verstrekte berekeningen,
  indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, omtrent
  kwaliteiten, capaciteiten en/ of resultaten) zijn geheel vrijblijvend en worden door
  NewFigure verstrekt als niet-bindende informatie en zijn slechts aan te merken als algemene
  inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen
  dan wel als resultaat garanties.

4- NFCA. Prijzen/Verzending en verzendkosten

 • 4.1 De door NewFigure opgegeven prijzen zijn brutoprijzen en luiden inclusief omzetbelasting,
  tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien NewFigure bijkomende werkzaamheden
  op zich heeft genomen bij de verkoop van de Producten zoals advisering en begeleiding bij
  het gebruik van de Producten, zijnde het “Afslankproces” is zulks onderdeel van de prijs van
  de Producten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen.
 • 4.2 Bij levering per post of anderszins worden voor vervoer, verzending en verpakking kosten in
  rekening gebracht bij de Cliënt met een minimumvergoeding aan verzendkosten van € 2,50.
 • 4.3 Verzending conform artikel 4.2 vindt plaats nadat de corresponderende betaling is
  ontvangen door NewFigure, tenzij anders overeengekomen.
 • 4.4 Indien NewFigure het verzenden van de Producten verzorgt, geschiedt dit voor rekening en
  risico van de Cliënt. NewFigure is alleen dan gehouden om het verzenden te verzekeren,
  indien zij zich daartoe voorafgaand schriftelijk heeft verbonden. De wijze van
  transport/verzending alsmede de wijze van verpakken van de Producten wordt door
  NewFigure bepaalt.

5. NFCA. Tussentijdse beëindiging

5.1

Indien NewFigure zulks noodzakelijk acht in het belang van de Cliënt, kan Cliënt het
Afslankproces tussentijds beëindigen. De Cliënt heeft in dat geval geen recht op vergoeding
van kosten, tenzij anders overeengekomen.

6. NFCA. Garantie en reclame

 • 6.1 NewFigure staat in voor de deugdelijkheid van de samenstelling en de aard van de
  Producten in overeenstemming met wat de Cliënt redelijkerwijze mag verwachten.
 • 6.2 Indien er een schriftelijke garantie wordt verleend, geldt de garantieperiode met ingang van
  de dag van levering.
 • 6.3 Er wordt geen garantie verleend op het resultaat van de Producten en het daarmee
  samenhangende Afslank proces.
 • 6.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn
  van, het door de Cliënt in acht nemen van de aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien
  gebruik, onoordeelkundig gebruik door de Cliënt of door derden.
 • 6.5 Indien Cliënt reclameert is hij verplicht NewFigure in de gelegenheid te stellen om de
  tekortkoming vast te stellen.
 • 6.6 Indien de bezwaren van de Cliënt door NewFigure gegrond worden bevonden, heeft
  NewFigure het recht om hetzij de betreffende Producten kosteloos te vervangen, hetzij een
  redelijke korting te verlenen, een en ander naar keuze van NewFigure.
 • 6.7 De Cliënt is gehouden vast te stellen of de Producten, zodra deze door hem zijn ontvangen,
  in orde zijn.
 • 6.8 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door NewFigure geleverde Producten,
  evenals ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst
  van de Producten respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk met bericht van
  ontvangst te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie
  betrekking heeft.

7. NFCA. Betaling/Annulering

 • 7.1

  Bij aankoop van de Producten en het daarmee samenhangende Afslank proces dient de
  betaling contant te geschieden ineens dan wel in termijnen, welke termijnen expliciet
  schriftelijk dienen te worden overeengekomen.
 • 7.2

  Het totaalbedrag van de aankoop van de Producten en het daarmee samenhangende
  Afslank proces is te allen tijde in zijn geheel verschuldigd en is niet afhankelijk van enig
  resultaat.
 • 7.3

  Indien betaling niet contant plaatsvindt als omschreven in artikel 7.1 dient deze plaats te
  vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door NewFigure aan te geven
  wijze.
 • 7.4

  De genoemde betalingstermijn in artikel 7.1 en/of artikel 7.3 zijn fatale termijnen, bij
  verstrijken waarvan de Cliënt van rechtswege in gebreke is en het volledig bedrag ineens
  opeisbaar is en voldaan dient te worden. Verrekening met (gepretendeerde) vorderingen
  van de Cliënt op NewFigure is uitgesloten.
 • 7.5

  Bij niet betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is een contractuele rente
  verschuldigd van 1,5% per maand, of de wettelijke rente waarvan deze hoger is, waarbij een
  gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de dag na het
  verstrijken van de betalingstermijn.
 • 7.6

  Bij niet betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is de Cliënt incassokosten
  verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het
  verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro). Indien
  NewFigure aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk
  waren komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • 7.7

  NewFigure is bevoegd haar prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op
  te schorten dan wel te beëindigen indien de Cliënt niet aan een of meer van zijn (betalings-)
  verplichtingen voldoet.
 • 7.8

  Indien er sprake is van een correctietraject of een abonnement dan wel anderszins van een
  herhalings-/terugkeertraject zijn de kosten hiervan volledig verschuldigd wanneer niet tijdig
  een (terugkeer)afspraak wordt geannuleerd. Annulering dient minimaal acht (8) dagen
  tevoren plaats te vinden.

8. NFCA. Aansprakelijkheid

 • 8.1 Indien de door NewFigure geleverde Producten en het eventueel daarbij behorende
  Afslankproces gebrekkig of te kort schiet, is de aansprakelijkheid van NewFigure jegens de
  Cliënt beperkt tot hetgeen staat opgenomen in onderhavige voorwaarden waarbij tevens
  wordt verwezen naar de “garantie en reclame”.
 • 8.2 NewFigure is niet aansprakelijk voor directe en/ of indirecte schade, waaronder begrepen
  gevolgschade, persoonsschade, zaakschade, immateriële schade, ontstaan door welke
  oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van (medewerkers van) NewFigure.
 • 8.3 Iedere vordering tegen NewFigure, behalve indien deze door NewFigure is erkend, vervalt
  door verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • 8.4 In geval NewFigure in tegenstelling tot hetgeen is gemeld in deze voorwaarden aansprakelijk
  mocht zijn voor enige schade, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag
  waarvoor de Cliënt de zaak heeft gekocht, dan wel tot het bedrag dat door de Cliënt is
  betaald.
 • 8.5 In geval van een in kracht van gewijsde rechtelijke uitspraak het bepaalde in onderhavig
  artikel als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en
  maximaal tot die bedragen waartegen NewFigure verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gelet
  op het in de branche geldende gebruik, verzekerd moet zijn.

9. NFCA. Slotbepalingen

 • 9.1

  De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van
  overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de
  overige bepalingen onverlet. NewFigure en de Cliënt zijn gehouden bepalingen die nietig zijn
  of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde
  strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 • 9.2

  Op alle overeenkomsten die door NewFigure worden gesloten is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) en
  ieder internationaal verdrag wat ziet op de koop en verkoop van roerende zaken.
 • 9.3

  Op alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten tussen Cliënt en NewFigure
  is de Nederlandse rechter te ‘s-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen

Algemene Voorwaarden Bodytec Almere (BDTCA)

EFFECTIEVE DATUM: 01 Januari 2020

Tasscha B.V. handelende onder de handelsnamen:
Bodytec Almere, NewFigure Clinic Almere en Natascha Froger Sport & Voeding
Randstad 22 131, 1316 BW te Almere
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 74002414.

10. BDTCA. Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
 • Opdrachtnemer: Bodytec Almere
 • Opdrachtgever: * Cliënten van Bodytec Almere die door medewerker/ster van Bodytec Almere getraind worden.
 • Opdracht: * EMS Training op afspraak.
 • Locatie: * Plaats waar EMS training op afspraak wordt uitgeoefend

11. BDTCA. Algemeen

 • 11.1

  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Bodytec Almere en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
 • 11.2

  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 • 11.3

  Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

12. BDTCA. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

12.1 Opdrachtgever verstrekt Bodytec Almere alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de EMS training

13. BDTCA. Uitvoering van de opdracht

 • 13.1

  Bodytec Almere voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 • 13.2

  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

14. BDTCA. Abonnementsduur en beëindiging

 • a) Het abonnementstermijn gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand. Indien een abonnement voor het eind ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit gedeelte van de maand buiten het abonnementstermijn en wordt hiervoor een gedeelte van het maandtarief gerekend. Op basis van het aantal dagen dat buiten dit abonnementstermijn valt wordt het tarief bepaald dat voldaan moet worden voor de ingang van het abonnementstermijn.
 • b) Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode (+ het inschrijfgeld) in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso of door contante betaling.
 • c) Opzegging dient schriftelijk te geschieden op locatie. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode. Indien er niet tijdig wordt opgezegd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Abonnementen die na de eerste contractperiode stilzwijgend zijn verlengd na 1 december 2011, mogen daarna indien gewenst per maand worden opgezegd ( Wet van Dam), met de bijbehorende opzegtermijn van 1 maand. Contracten die stilzwijgend zijn verlengd voor 1 december 2011, daarvoor gaat de Wet van Dam niet op en zijn verplicht deze contractperiode wederom af te maken en blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Bodytec Almere te voldoen, ongeacht er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.
 • d) Indien een lid heeft gekozen voor een 10-rittenkaart heeft het lid 5 maanden de tijd om de 10 ritten te gebruiken. Een 10-rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd, maar een lid dient zelf binnen 3 maanden na einddatum opnieuw een abonnement te kiezen anders volgt automatische uitschrijving. Ongebruikte lessen kunnen niet worden ingehaald en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
 • e) Een verhuizing is geen geldige reden voor stopzetting van het abonnement.
 • f) Bij een inschrijving van een abonnement bij de Bodytec Almere heeft u geen recht op een bedenktijd.

15. BDTCA. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid trainingskaart

 • 15.1

  Cliënt maakt een behandelafspraak met Bodytec Almere op locatie, via telefoon of online op de website. Bodytec Almere behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
 • 15.2

  Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de behandeling in rekening gebracht.
 • 15.3

  Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Bodytec Almere hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de klant verzuimd 24 uur voor de geplande afspraak geen annulering geeft dan wel niet opdaagt, wordt de behandeling in rekening gebracht.

16. BDTCA. Ziekmelding / Opschorting

 • Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Bodytec Almere. Alle afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk te deactiveren, uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden. Er geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 4 maanden worden stilgelegd. Dit dient schriftelijk te worden gemeld.
 • Bij afwezigheid i.v.m. ziekte zonder doktersbrief kan de les niet ingehaald worden of gedeactiveerd worden.

17. BDTCA. Lidmaatschap strikt persoonlijk

De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

18. BDTCA. Openingstijden & Tarieven

 • a) Bodytec Almere is ten allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens of rondom officiële feestdagen, behoudt Bodytec Almere zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.
 • b) Tarieven
  i. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
  ii. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
  iii. Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.
 • c) Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgende de indexering van het C.B.S. voor alle abonnementen. Bodytec Almere zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.

19. BDTCA. Betaling

 • a) Bodytec Almere verwerkt zijn administratie betreffende de incasso’s, online betalingen en contante betalingen via het afspraken software van OnlineAfspraken B.V. te Utrecht
 • b) Verschuldigde termijnen kunnen ook via pin of overboeking betaald worden
 • c) OnlineAfspraken B.V. mag haar dienstverlening aan Bodytec Almere weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de incasso van de vordering die wij aan haar overdragen.
 • d) Het lid is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Bodytec Almere wil incasseren.
 • e) Automatische incasso’s die geweigerd of gestorneerd worden, worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten.
 • f) Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling/pin betaling, direct, althans binnen drie dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze op locatie van Bodytec Almere te voldoen.
 • g) Voor elke nota van de betalingen aan de balie, die niet binnen de in de tweede herinnering gestelde termijn is betaald, is het lid € 30,00 verhoging verschuldigd aan de Bodytec Almere.
 • h) Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Bodytec Almere gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij het lid gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Bodytec Almere moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het lid. De vergoeding terzake de buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid, wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.
 • i) Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.
 • j) Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats. Wanneer het abonnement in één keer is betaald op locatie van Bodytec Almere en u kiest bij afloop van uw contract voor een nieuw abonnementstermijn van 6 of 12 maanden, dient u opnieuw het formulier voor verlenging van het contract te tekenen. Deze kunt u weer in één keer betalen met de daarbij behorende korting.
 • k) Ook kunt u ervoor kiezen de contributie maandelijks contant op locatie te betalen of via een automatische incasso.

20. BDTCA. Upgraden of downgraden van het abonnement

Een upgrade of downgrade kan pas van start gaan op de eerste dag van de volgende maand. Een downgrade kan niet plaats vinden in het eerste contractstermijn. Wanneer u kiest om uw abonnement te upgraden of downgraden dan gaat u een nieuwe contracttermijn van 6 of 12 maanden aan.

21. BDTCA. Kledingvoorschriften & handdoekgebruik

Tijdens een bodytec training dient te allen tijde de correcte onderkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen en/of sokken te dragen, of op blote voeten te trainen.

22. BDTCA. Orde/instructievoorschriften

 • a) Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.
 • b) Leden dienen zich te houden aan de door Bodytec Almere, dan wel haar medewerkers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Bodytec Almere gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat.
 • c) Bodytec Almere behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Bodytec Almere.
 • d) Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden.
 • e) Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van leden van Bodytec Almere wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.
 • f) Het dragen van sieraden tijdens de training is niet verboden maar wel voor eigen risico. Voor eigen veiligheid is het natuurlijk altijd verstandiger deze niet te dragen tijdens een training. Denk aan piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen. Ook het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico.
 • g) Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid.
 • h) Van leden van Bodytec Almere wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medeleden.

23. BDTCA. Veiligheid en aansprakelijkheid

 • Bodytec Almere is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de trainers van Bodytec Almere zijn uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Dit geldt ook voor het betreden van de locatie, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Bodytec Almere is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
 • Gevonden voorwerpen worden 1 week bewaard.
 • Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Bodytec Almere toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

24. BDTCA. Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Bodytec Almere opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Bodytec Almere is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Bodytec Almere te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

25. BDTCA. Time out dagen

Met een abonnementsvorm van 6 maanden heeft u recht op 1 week aansluitende time out. Met een abonnementsvorm van 12 maanden heeft u recht op 2 weken aaneensluitende time out. De time out mag niet gebruikt worden als opzegtermijn voor een uitschrijving. Mocht u de time out dagen niet gebruiken wordt dit niet in mindering gebracht van het abonnementsgeld. Time out dagen mogen niet worden meegenomen naar het nieuwe jaar. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u deze schriftelijk indienen bij Bodytec Almere.

26. BDTCA. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Bodytec Almere vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan Bodytec Almere aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de training. Bodytec Almere behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bodytec Almere zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

27. BDTCA. Social media

Tijdens de lessen van Bodytec Almere kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social media van de Bodytec Almere, NewFigure Clinic Almere en Natascha Froger | Sport & Voeding pagina’s. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven door middel van een schrijven op onze locatie.

28. BDTCA. Regels in Bodytec Almere

 • a) Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Bodytec Almere.
 • b) Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan cliënt in rekening gebracht.
 • c) De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Bodytec Almere toe. Bij constatering hiervan zal Bodytec Almere de cliënt verzoeken Bodytec Almere te verlaten. In dit geval is Bodytec Almere wel gerechtigd de volledige trainingsprijs te innen.
 • d) Draag zorg voor je eigen bezittingen, Bodytec Almere is hiervoor niet verantwoordelijk.
 • e) Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en studio op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
 • f) Cliënt dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. Bodytec Almere behoudt zich het recht om de behandeling aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.
 • g) Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Bodytec Almere de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Bodytec Almere aan komen kan Bodytec Almere de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • h) Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Bodytec Almere op te volgen. Cliënten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.
 • i) Gebruik, handel of bezit van drugs en andere verboden middelen is pertinent niet toegestaan.
 • j) Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan op het terrein van Bodytec Almere. Dat betekent ook niet voor de ramen en op de parkeerplaats.

29. BDTCA. Verkochte producten

Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

30. BDTCA. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Bodytec Almere zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Bodytec Almere, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bodytec Almere afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Bodytec Almere opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bodytec Almere niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Bodytec Almere als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

31. BDTCA. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de training of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Bodytec Almere. Bodytec Almere moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bodytec Almere de training opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bodytec Almere en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

32. BDTCA. Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen Bodytec Almere en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

33. BDTCA. Overige bepalingen

 • Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Bodytec Almere beoordeeld en beslist. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Bodytec Almere gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld
 • Bodytec Almere is gerechtigd de Algemene voorwaarden en het Privacy beleid te wijzigen. Gewijzigde Algemene voorwaarden en Privacy beleid gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.

Contra-indicaties & relatieve contra-indicaties voor EMS-training

 • 1.
  De klant is op de hoogte van de op de website genoemde contra-indicaties & relatieve contra-indicaties.
 • 2. Bodytec Almere is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het trainen wanneer een klant één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties heeft.
 • 3. Wanneer een klant komt trainen met één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties is dit geheel op eigen risico.
 • 4. Bij sprake van relatieve contra-indicaties mag er worden getraind wanneer de klant in overleg met de behandelende arts goedkeuring heeft gekregen. Dit wordt gemeld voorgaand aan de training (het liefst schriftelijk).

Contra-indicaties zijn:

 • Epilepsie
 • Neurologische ziekten
 • Pacemaker
 • Zwangerschap en als er borstvoeding gegeven wordt
 • Tumoren

Relatieve contra-indicaties zijn:

 • Tuberculose
 • Diabetus mellitus
 • Verstoorde bloedstollingsziekte
 • Ziektebeelden met koorts, virus- en bacteriële- infecties
 • Hart- en vaatziekten
 • Buikwandhernia en liesbreuk
 • Bloedingen en verhoogde bloedingsneiging (heamfolie)
 • Zware doorbloeding stoornissen
 • Arteriosclerose in vergevorderd stadium

Veiligheid

 • De klant moet direct stoppen met de oefening als hij/zij zich ziek, duizelig, misselijk voelt of als hij/zij pijn op de borst krijgt.
 • De klant sluit geen elektroden af of aan terwijl het apparaat in werking is. Eerst wordt het programma afgezet daarna wordt de apparaat uitgezet om blessures te voorkomen.
 • De klant gebruikt geen elektroden voor een ander deel van het lichaam dan waar ze voor bedoelt zijn.
 • Er worden geen elektroden aangelegd op of dichtbij aangedane huid (wonden, ontstekingen, irritaties, exceem etc).
 • Wanneer de elektroden te heet aanvoelen op de huid moet de klant dit aangeven zodat het programma stopgezet kan worden.
 • De training wordt gestart met een erg lage impuls intensiteit en wordt verhoogd met kleine stapjes.